Disclaimer

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Linea Recta Calypsona Lines. De content van deze website mag alleen voor persoonlijk gebruik worden toegepast. Het is dus niet toegestaan om de inhoud van deze website te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Linea Recta Calypsona Lines.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Linea Recta Calypsona Lines niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Linea Recta Calypsona Lines aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Linea Recta Calypsona Lines geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Linea Recta Calypsona Lines aanvaardt verder geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van onze community of gegevens verstrekt door of namens Linea Recta Calypsona Lines via de community, zoals tevens uiteengezet in onze Algemene Voorwaarden en Privacy Beleid.

Het kan gebeuren dat Linea Recta Calypsona Lines in de toekomst genoodzaakt is deze disclaimer te wijzigen.